रामजनमला राप (रामजनमको कथा) तामाङ भाषा

लखन्देहि स्योङ ब्योङसि टिमुला । रामजनम, जानकि, फुल्बा थेन चाउते ताङसि ताङसि क्लाल्सि क्लाङटिमुला । स्योङला बगर कुनिरि थेनिकादे छाङमालान दिम मुला । सोसे न्हान्बा, साप्रासे लेम्बा दिमकादे तोक जेबा थेन ज्याबा म्राङबा मुला

CONTINUE READING